Tất cả
Tướng: 61
Trang Phục: 53
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
1,200,000đ
Dư 1 đá,Khung cao thủ
Tướng: 69
Trang Phục: 62
Đá Quý:
Rank: Đồng
1,350,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 42
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
550,000đ
Tướng: 39
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
370,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 31
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
350,000đ
nak aic
Tướng: 35
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
350,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
320,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 28
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
340,000đ
Tướng: 39
Trang Phục: 46
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
420,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
340,000đ
Tướng: 33
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
300,000đ
Murad siêu việt + 1 viên đá quý
Tướng: 42
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
600,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
500,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
450,000đ
Tướng: 43
Trang Phục: 36
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
480,000đ
dư 1 đá
Tướng: 34
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
350,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
270,000đ
Rouker biệt đội
Tướng: 42
Trang Phục: 46
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
520,000đ
Murad siêu việt
Tướng: 28
Trang Phục: 32
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
280,000đ
Mu Siêu Việt Lili Nguyệt Mị
Tướng: 51
Trang Phục: 59
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
900,000đ